Acasă Blog

Dosar penal infractiunea de inselaciune. Impacare – mediere inselaciune

inselaciune mediere

Inselaciune mediere. Mediere inselaciune. Mediator drept penal

Procedura de mediere aaplicata in cazul existentei unui dosar vizand infractiunea de inselaciune este posibila si actioneaza atat in ceea ce priveste latura civila a cauzei cat si in ceea ce priveste latura penala. Prin repararea cu ajutorul medierii a prejudiciului produs, se stinge procesul penal aflat pe rolul instantei sau aflat in faza de urmarire penala.

-inselaciune mediere-

Codul Penal prevede ca reprezinta infractiunea de inselaciune

“Art. 244. –  (1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

-inselaciune mediere-

(2) Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală.”

-inselaciune mediere-

Practica judiciara ia in considerare medierea ca fiind circumstanta atenuanta pentru infractor, intrucat acesta demonstreaza disponibilitatea in repararea prejudiciul cauzat recunoasterea vinovatiei si regretul privind repercursiunile faptei.

Partile se pot intelege cu privire la repararea prejudiciului fie printr-o contraprestatie sau prin despagubire – oferirea unei sume ce acopera si/sau depaseste valoarea prejudiciului.

-inselaciune mediere-

Repararea prejudiciului are in vedere urmatoarele aspecte: valoarea bunului la momentul savarsirii infractiunii si pierderea produsa prin imposibilitatea de a folosi bunul pe perioada cuprinsa intre momentul savarsirii infractiunii si pana la repararea prejudiciului prin mediere.

-inselaciune mediere-

In procesul de mediere a infractiunii de inselaciune partile trebuie sa inteleaga ca Acordul de mediere pe care il semneaza reprezinta intelegerea partilor de la care acestea nu se pot abate. Momentul incheierii unui Acord de mediere trebuie sa fie anterior momentului citirii actului de sesizare a instantei de judecata, conform Deciziei nr. 397/2016 a CCR pentru a putea produce efectul de incetare a procesului penal.

CONTACTATI MEDIATOR

Telefon: 0723-373-564

Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 106 Sector 1 Bucuresti

 

Mediere lovire: dosar instanta la infractiunea de lovire sau alte violente – incetare proces penal

mediere lovire
mediere lovire

Mediere lovire: Pe rolul Judecătoriei ______ s-a format dosarul cu nr. ___________.

Prin Încheierea din __________ s-a constatat legala sesizare a instanței cu rechizitoriu, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

La termenul de judecată din _____________ părțile prezente în instanță au arătat că, urmare medierii, au ajuns la o înțelegere , condiție în care plângerea penală prealabilă este retrasă.

Sun t depuse la dosar Acord de mediere din __________ încheiat între ______ _____ și ____ ___ precum și Acord de Mediere încheiat între ____________ __ și _______.

În cuprinsul ambelor acorduri de mediere, persoana vătămată ____ ___ menționează că înțelege să își retragă plângerea prealabilă formulată cu privire la ambii incvulpați, că prejudiciul creat de inculpați a fost acoperit, că nu mai are nicio pretenție , de nici un fel, penală sau civilă față de cei doi inculpați.

Deasemenea se consemnează că eventualele cheltuieli judiciare ocazionate de proces și stabilite de instață să fie suportate de către inculpați.

-mediere lovire-

Conform art 193 alin 3 C P__ acțiunea penală se pune în mișcare în cazul infracțiunii de lovire sau alte violențe la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Art 158 C P__ dispune că retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

A___ 2 al aceluiași articol prevede că retragerea plângerii înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă.

-mediere lovire-

Având în vedere manifestarea de voință a persoanei vătămată care arată că a ajuns la o înțelegere cu inculpații  și că  înțelege să își retragă plângerea,  instanța urmează să ia act .

În temeiul art 396 alin 6 C Pr P__ cu referire la art 16 lit g C Pr P__ instanța urmează să înceteze procesul penal pornit împotriva inculpaților ______ _____ și _______ _____ __  pentru săvârșirea de către fiecare dintre inculpați a infracțiunii de lovire sau alte violențe prevăzută de art 193 alin 1 și 2 C pen și cea de amenințare prevăzută de art 206 alin 1 -2 c P__                  ca urmare a încheierii unui acord de mediere.

-mediere lovire-

Instanța urmează a lua act că părțile au încheiat un acord de mediere și cu privire la latura civilă a cauzei.

Având în vedere prevederile acordurilor de mediere, în conformitate cu dispozițiile  art 275 alin 1 pct 2 lit c  C Pr P__ instanța  va obliga inculpații  la plata sumei de câte 1100 lei fiecare  către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

În temeiul art 397 alin 6 C Pr P__ raportat la art 16 alin 1 lit g C Pr P__

Încetează procesul penal pornit împotriva inculpaților ______ _____, CNP xxxxxxxxxxxx1fiul lui __ și _________, născut la data de ________ în Mun. _____, domiciliat in __________________________  și _______ _______, CNP xxxxxxxxxxxxx, fiul lui ___ și _________, născut la data de _________ în Mun. _____, domiciliat in ____________, pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe prevăzută de art 193 alin 1-2 C P__ și cea de amenințare prevăzută de art 206 alin 1 – 2 C P__, ca urmare încheierii unui acord de mediere.

-mediere lovire-

Ia act că părțile au încheiat un acord de mediere cu privire la latura civilă a cauzei.

În temeiul art 275 alin 1 pct 2 lit c C Pr P__

Obligă pe ______ _____ și _______  _____ __ la plata către stat a sumei de câte 1100 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

CONTACTATI MEDIATOR

Telefon: 0723-373-564

Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 106 Sector 1 Bucuresti

 

Modificări și completări ale Legii 192/2006

Modificările aduse Legii Medierii au fost adoptate de Camera Deputaților ca și cameră decizională, urmând a fi promulgate și publicate în Monitorul Oficial.

„La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. – (1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau juridice, îşi pot soluţiona conflictele de orice natură prin procedura medierii, chiar şi după declanşarea unui proces în faţa instanţei de judecată.

(2) Dovada încercării procedurii de mediere se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea, în cazul în care părţile au parcurs doar şedinţa de informare, sau prin procesul-verbal de închidere a procedurii de mediere, conform art. 57.  În cazul în care una dintre părţi refuză în scris participarea la mediere, nu răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43 alin. (1)  ori  nu  se  prezintă  la data fixată pentru mediere, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul instanţei şi nu constituie dovadă a încercării de mediere, conform art. 601.”

La articolul 2, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alin. (21) – (24), cu următorul cuprins:

„(21) Prin excepţie de la alin. (2), dovada încercării procedurii de mediere de către reclamant va fi considerată ca fiind îndeplinită şi prin depunerea la dosarul cauzei a procesului-verbal de neprezentare a uneia dintre părţi, întocmit de mediator, numai în situaţia în care se probează primirea invitaţiei la mediere de către pârât.

(22) Şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii este etapa prealabilă încheierii contractului de mediere, cuprinsă în procedura medierii, prin care  mediatorul folosind tehnici de comunicare specifice profesiei, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate, analizează conflictul şi prezintă părţilor avantajele apelării la procedura medierii pentru conflictul lor concret, le dă toate informaţiile necesare în scopul de a ajuta şi determina părţile, ca în deplin acord şi cunoştinţă de cauză, să accepte rezolvarea neînţelegerilor dintre ele prin mediere. 

(23) Certificatul de informare este documentul eliberat de către mediator în urma efectuării şedinţei de informare cu privire la avantajele medierii pentru toate părţile implicate în conflict, dacă acestea decid că nu doresc semnarea contractului de mediere. Certificatul de informare se eliberează în mod gratuit tuturor părţilor implicate.

(24) Procesul-verbal încheiat conform art. 2 alin. (2) este documentul care se eliberează de mediator în cazul în care una dintre părţile implicate refuză în scris participarea la mediere, nu răspunde invitaţiei la mediere ori nu se prezintă la data fixată pentru mediere şi va cuprinde în conţinutul sau demersurile efectuate. Procesul-verbal se va elibera părţii care se prezintă la data fixată pentru mediere, în condiţiile probării primirii invitaţiei.

La articolul 2, după alineatul (5) se introduc şase noi alineate, alin. (6) – (11), cu următorul cuprins:

„Judecătorul, procurorul, notarul public, avocatul, executorul judecătoresc şi consilierul juridic recomandă părţilor, respectiv părţii pe care o reprezintă, soluţionarea amiabilă a litigiului, respectiv a conflictului, prin procedura medierii, potrivit legii speciale.  

Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.

În litigiile dintre consumatori şi comercianţi în materie de consum, procedura medierii se aplică în mod corespunzător.

Persoanele fizice sau juridice au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege.

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.

În orice convenţie ce priveşte drepturi asupra cărora părţile pot dispune, acestea pot introduce o clauză de mediere, a cărei validitate este independentă de validitatea contractului din care face parte.”

 

Legea a fost trimisă la promulgare în data de 03.07.2018.

Judecata in prima instanta – Rezolvarea actiunii penale. Achitare inculpat sau Incetare proces penal

mediere actiune penala

Judecata în primă instanţă

SECŢIUNEA a 2-a
Deliberarea şi hotărârea instanţei

Art. 396

Rezolvarea acţiunii penale

(1) Instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând, după caz, condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal.

(2) Condamnarea se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.

(3) Renunţarea la aplicarea pedepsei se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, în condiţiile art. 80-82 din Codul penal.

(4) Amânarea aplicării pedepsei se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, în condiţiile art. 83-90 din Codul penal.

(5) Achitarea inculpatului se pronunţă în cazul prevăzut la art. 16 alin. (1) lit. a)-d).

(6) Încetarea procesului penal se pronunţă în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. e)-j).

(7) Dacă inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit art. 18 şi se constată, ca urmare a continuării procesului, că sunt incidente cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d), instanţa de judecată pronunţă achitarea.

(8) Dacă inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit art. 18 şi se constată că nu sunt incidente cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d), instanţa de judecată pronunţă încetarea procesului penal.

(9) În cazul în care, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecăţii, faţă de inculpat s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune sau s-a dispus înlocuirea unei alte măsuri preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune şi inculpatul este condamnat la pedeapsa amenzii, instanţa dispune plata acesteia din cauţiune, potrivit dispoziţiilor art. 217.

(10) Când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1) şi (2), când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiţii a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condiţiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.

Daca se constată, ca urmare a continuării procesului, că sunt incidente cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d), instanţa de judecată pronunţă achitarea.

Dacă se constată, ca urmare a continuării procesului, că nu sunt incidente cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d), instanţa de judecată pronunţă încetarea procesului penal.

In art. 16 din Codul de procedura penalala, la care face art. 396 Cod procedura penala sunt prezentate cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale. Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni si se pune în mişcare prin actul de inculpare prevăzut de lege.

CONTACTATI MEDIATOR

Telefon: 0723-373-564

Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 106 Sector 1 Bucuresti

 

Circumstante atenuante mediere – Recuperarea prejudiciului prin mediere

circumstante atenuante mediere

Circumstante atenuante mediere.

Articolul 75 Noul Cod penal stabileste circumstantele atenuante divizate in doua categorii: circumstantele atenuante legale si circumstantele atenuante judiciare.

-circumstante atenuante mediere-

Circumstanţe atenuante

(1) Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante legale:

a) săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă;

b) depăşirea limitelor legitimei apărări;

c) depăşirea limitelor stării de necesitate.

d) acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanţă într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstanţa atenuantă nu se aplică în cazul săvârşirii următoarelor infracţiuni: contra persoanei, de furt calificat, tâlhărie, piraterie, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, ultraj, ultraj judiciar, purtare abuzivă, infracţiuni contra siguranţei publice, infracţiuni contra sănătăţii publice, infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate, contra securităţii naţionale, contra capacităţii de luptă a forţelor armate, infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, a infracţiunilor privind frontiera de stat a României, a infracţiunilor la legislaţia privind prevenirea şi combaterea terorismului, a infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, a celor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, a infracţiunilor privitoare la nerespectarea regimului materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, privind regimul juridic al drogurilor, privind regimul juridic al precursorilor de droguri, a celor privind spălarea banilor, privind activităţile aeronautice civile şi cele care pot pune în pericol siguranţa zborurilor şi securitatea aeronautică, privind protecţia martorilor, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, a celor privind traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, privind prevenirea şi combaterea pornografiei şi a celor la regimul adopţiilor.

(2) Pot constitui circumstanţe atenuante judiciare:

a) eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii;

b) împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului.

-circumstante atenuante mediere-

Art. 76

Efectele circumstanţelor atenuante

(1) În cazul în care există circumstanţe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită se reduc cu o treime.

(2) Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, în cazul reţinerii circumstanţelor atenuante se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani.

(3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanţelor atenuante reţinute.

-circumstante atenuante mediere-

Acordul de mediere incheiat pe fond dupa citirea actului de sesizare a instantei sau chiar in apel poate avea ca efect constituirea de circumstanta atenuanta putand duce la individualizarea unei pedepse mai mici sau mai blande.

-circumstante atenuante mediere-

CONTACTATI MEDIATOR

Telefon: 0723-373-564

Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 106 Sector 1 Bucuresti

Medierea – procedură obligatorie pentru anumite categorii de contracte de achiziții publice. Mediere achiziții publice

Mediere achiziții publice

 

Mediere achiziții publice. Medierea – procedură obligatorie pentru anumite categorii de contracte de achiziții publice

Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice  recunoaște medierea ca fiind principala modalitate de soluționare a disputelor apărute în domeniul menționat anterior, mediatorii devenind, astfel, principalii actori în ceea ce privește procedura de soluționare a disputelor din domeniul negocierii, încheierii și executării contractelor de achiziții din fonduri publice.

Mediere achiziții publice

Clauza 70. Dispute și arbitraj

70.1. Dispute

Se consideră că a intervenit o dispută între Părți de la data la care o Parte transmite către cealaltă Parte o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] sau, în cazul oricăror altor dispute pentru care Condițiile Contractuale nu prevăd emiterea unei notificări de dezacord, de la data la care o Parte notifică cealaltă Parte cu privire la o dispută.

-mediere achiziții publice-

70.2. Soluționare amiabilă

În cazul oricărei dispute, ambele Părți vor încerca să soluționeze disputa pe cale amiabilă, înainte de începerea arbitrajului. Părțile pot agrea să recurgă la soluționarea disputei în mod direct sau prin intermediul unui mediator.

În cazul în care oricare dintre Părți refuză soluționarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator și Părțile nu ajung la o soluționare amiabilă a disputei în mod direct, oricare dintre Părți poate recurge la soluționarea disputei prin intermediul arbitrajului, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

În cazul în care Părțile recurg la soluționarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, oricare dintre Părți poate recurge la soluționarea disputei prin intermediul arbitrajului în termen de 30 de zile de la transmiterea de către oricare dintre Părți a unei notificări către cealaltă Parte prin care renunță la soluționarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

În cazul în care nu a fost emisă o Decizie a Supervizorului, Părțile au obligația de a soluționa disputa apărută pe cale amiabilă în mod direct sau prin intermediul unui mediator înainte de începerea arbitrajului. Arbitrajul poate începe în termen de 90 de zile de la încheierea procedurii de mediere sau negociere directă.

-mediere achiziții publice-

error: Content is protected !!