mediere bucuresti, reguli publicitate mediatori,
mediere, reguli publicitate mediatori,

Reguli publicitate mediatori

REGULI DE PUBLICITATE A MEDIATORILOR ŞI A FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI DE MEDIATOR

Anexa la Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 184/19.02.2010

ART.1. În exercitarea profesiei şi în legatură cu aceasta, mediatorul este independent profesional şi, în limitele legii, nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip.

ART.2. Reputaţia mediatorului se sprijină pe competenţă şi demnitate.

ART.3. (1) Mediatorul este autorizat să informeze publicul despre activitatea pe care o desfăşoară, cu condiţia ca informaţia să fie fidelă, veridică şi cu respectarea secretului profesional, precum şi a tuturor principiilor esenţiale ale profesiei şi a prezentelor Reguli de publicitate.

(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, se interzice folosirea de menţiuni comparative, nereale sau exagerate despre activitatea şi experienţa mediatorului, sau care conţin promisiuni de rezultat al medierii, precum şi indicaţii referitoare la identitatea clienţilor, fără acceptul expres al acestora. (3) Mijloacele de publicitate ale mediatorilor şi ale formelor de exercitare vor fi folosite numai pentru promovarea şi ofertarea serviciilor de mediere şi nu pot fi folosite pentru reclamă în scopul dobândirii de clientelă pentru altă activitate proprie sau în interesul unor terţi. (4) Este interzisă utilizarea publicităţii negative împotriva altor mediatori prin orice mijloc de comunicare la care accesul este public.

ART.4.

(1) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot utiliza pentru oferta de servicii de soluţionare a disputelor prin mediere una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv: a) plasarea unei firme; b) anunţuri de publicitate potrivit prezentelor Reguli de publicitate; c) anunţuri şi menţiuni în anuare, cărţi de telefon sau alte publicaţii; d) materiale publicitare profesionale sau/şi pentru participare la evenimente e) oferta de servicii prin corespondenţă şi cărţi de vizită profesionale; f) site Internet. (2) Nu este permisă acordarea de consultaţii şi/sau desfăşurarea în public, inclusiv difuzarea în tot sau în parte a şedinţelor de mediere a unor cazuri reale, prin orice mijloc de comunicare în masă, inclusiv prin internet, emisiuni radiofonice sau televizate, etc.

reguli publicitate mediatori

ART.5.

(1) Firma formei de exercitare va fi amplasată la sediul profesional. (2) Firma, va avea dimensiunea maximă de 90 cm x 200 cm şi va cuprinde următoarele elemente: a. România şi Consiliului de Mediere, inclusiv sigla acestuia b. denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator conform avizului Consiliului de mediere c. adresa completă a sediului profesional – opţional d. date de contact ale formei de exercitare a profesiei de mediator – opţional e. poziţia la care este înscris în Registrul Formelor de Exercitare a profesiei de mediator. (3) Mediatorul va afişa în interiorul sediului profesional autorizaţia de mediator, în copie sau original, precum şi avizul formei de exercitare în sintagma „Avizat de Consiliul de Mediere prin Hotărârea Nr. __ din data de _________”.

ART. 6. Formele de exercitare a profesiei de mediator pot publica anunţuri cu ocazia stabilirii sau schimbării sediului profesional precum şi a altor modificări ale acestora.

ART. 7. (1) Invitaţiile şi anunţurile de participare la întruniri şi colocviile de specialitate pot menţiona denumirea formei de exercitare a profesiei şi organizaţiile din care fac parte respectivii mediatori autorizaţi, precum şi date de contact ale acestora. (2) În vederea participării la manifestările menţionate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei pot edita broşuri de prezentare generală pentru comunicare publică.

ART. 8. (1) Formele de exercitare a profesiei şi mediatorii pot avea site propriu, bloguri precum şi orice forme electronice de afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului, care pot cuprinde menţiuni referitoare la activitatea desfăşurată. (2) Conţinutul şi modul de prezentare al site-ului, blogului, precum şi al oricăror forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului trebuie să respecte demnitatea şi onoarea profesiei, a celorlalţi mediatori, precum şi secretul profesional. (3) Site-ul sau blogul precum şi orice forme electronice de afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului nu pot cuprinde nici o intercalare cu caracter de reclamă sau menţiune publicitară pentru un produs sau serviciu diferit de activităţile prevăzute de Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. (4) Site-ul sau blogul precum şi orice forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului nu poate conţine legături directe sau indirecte către alte adrese de Internet (link-uri) al căror conţinut ar fi contrar principiilor esenţiale ale profesiei de mediator şi nu poate prelua informaţii din alte surse, fără menţionarea expresă a sursei şi a datei la care a fost preluată informaţia. (5) Pentru realizarea obiectivelor menţionate la alineatul (4), forma de exercitare a profesiei sau mediatorul, deţinător al site-ului, blogului, precum şi al oricăror forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului trebuie să asigure cel puţin o dată pe an vizitarea şi evaluarea paginilor proprii şi a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor (link-urilor), şi trebuie să dispună fără întârziere eliminarea acestora dacă conţinutul şi forma acestora sunt contrare principiilor esenţiale privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator sau sunt făcute în scop comercial. (6) Este interzisă utilizarea adreselor de corespondenţă poştale sau electronice publicate de Consiliul de Mediere în Tabloul mediatorilor pentru transmiterea unor mesaje denigratoare la adresa mediatorilor autorizaţi.

ART. 9. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezentele Reguli privind publicitatea mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator constituie abatere în conformitate cu art.38 lit.e din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi se sancţionează disciplinar conform dispoziţiilor legii şi Regulamentului de Funcţionare şi Organizare a Consiliului de Mediere.

reguli publicitate mediatori