pastrare nume dupa divort, mediere divort, mediator divort, mediere nume familie
pastrare nume dupa divort, mediere divort, mediator divort, mediere nume familie

Acord de mediere incheiat in urma solutionarii neintelegerilor privind continuarea casatoriei si privind numele purtat dupa divort de catre sotie – pastrare nume dupa divort, la biroul nostru de mediere.

Cu sprijinul mediatorului ales s-a ajuns la o intelegere totala. Instanta de judecata a incuviintat cu rapiditate in procedura necontencioasa cererea partilor, in calitate de petenti.

Pastrare nume dupa divort

Pastrare nume dupa divort – prin procedura de mediere

In privinta desfacerii căsătoriei si a Efectelor divorţului, in privinta numelui de familie dupa casatorie, avem in Codul civil prevedererile articolului 383 care statueaza astfel: 

(1) La desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. Instanţa ia act de această înţelegere prin hotărârea de divorţ.

(2) Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soţi sau de interesul superior al copilului, instanţa poate să încuviinţeze ca soţii să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, chiar în lipsa unei înţelegeri între ei.

(3) Dacă nu a intervenit o înţelegere sau dacă instanţa nu a dat încuviinţarea, fiecare dintre foştii soţi poartă numele dinaintea căsătoriei.

Dupa ajungerea la o intelegere privind pastrarea numelui dupa divort, respectiv a numelui de familie preluat de catre unul dintre ei la casatorie, Acordul de mediere incheiat intre soti a cuprins in continutul sau aceasta intelegere, care a fost in scurt timp incuviintata.

In cazul de fata sotia a dorit pastrare nume dupa divort, respectiv mentinerea numelui preluat in urma casatoriei. Acest lucru a fost dorit din considerente sociale (la serviciu si in societate fiind cunoscuta sub acest nume) si din considerente administrative. Renuntarea la numele preluat in urma casatoriei ar fi implicat schimbarea actului de identitate, a  permisului de conducere, a legitimatiei de serviciu, a adresei de email, acte aditionale la contractele aflate in derulare etc.

Pastrare nume dupa divort

In pus, pastrarea numelui dupa divort in urma procedurii amiabile, procedura in urma careia ambii soti au facut anumite concesii ce au tinut de particularitatea cazului, a dus la evitarea explicatiilor in diverse contexte sociale in care persoana nu dorea sa releve amanunte despre starea sa maritala.

Acest lucru este facil de inteles atunci cand in discutie se afla persoane cu o cariera, o varsta si o pozitie sociala, ce nu doresc ca viata lor privata sa devina transparenta din acest motiv, recurgand la mediere pentru pastrare nume  dupa divort prin procedura amiabila a medierii.

Mandatar B___ I____   solicită pronunțarea unei hotărâri  care să consfințească învoiala materializată  în acordul de mediere privind divorțul.

Instanța, asupra cauzei civile de față :

Prin cererea înregistrată la această instanță sub nr. XXXXXXXXXXXXX din 16.06.2016, părțile acordului de mediere, în temeiul art.59 alin 2 din Legea  192 /2006, au solicitat ca instanța să consfințească înțelegerea părților  materializată în acordul de mediere nr.13/16.06.2016 încheiat la Biroul de Mediator, în sensul  desfacerii căsătoriei și pastrarea numelui dobandit in urma casatoriei.

Din actele și lucrările dosarului rezultă următoarele:

În fapt se motivează că părțile au ajuns la o înțelegere totală privind divorțul, conform  acordului de mediere încheiat la data de 16.06.2016 în fața  mediatorului.

Au atașat cererii următoarele înscrisuri : acordul de mediere, procesul verbal de închidere a medierii, originalul și  copia certificatului de căsătorie .

La  termenul din 1 septembrie 2016, a fost prezentă doar procuratoarea reclamantei, conform  procurei de la fila 22 dosar .

ART. 63 din Legea 192/2006 dispune:

„  (1) În cazul în care litigiul a fost soluționat pe calea medierii, instanța va pronunța, la cererea părților, cu respectarea condițiilor legale, o hotărâre, dispozițiile art. 438 – 441 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

(3) Hotărârea de expedient pronunțată conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu.

ART. 64

(1) Pot fi rezolvate prin mediere neînțelegerile dintre soți privitoare la:

a) continuarea căsătoriei;

b) partajul de bunuri comune;

c) exercițiul drepturilor părintești;

d) stabilirea domiciliului copiilor;

e) contribuția părinților la întreținerea copiilor;

f) orice alte neînțelegeri care apar în raporturile dintre soți cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

(1^1) Acordurile de mediere încheiate de părți, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exercițiul drepturilor părintești, contribuția părinților la întreținerea copiilor și stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri de expedient.

(2) Înțelegerea soților cu privire la desfacerea căsătoriei și la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului se depune de către părți la instanța competentă să pronunțe divorțul.

ART. 65

Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copilului, va încuraja părinții să se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilității părintești, separația în fapt sau divorțul să nu impieteze asupra creșterii și dezvoltării acestuia.

Instanța, conform art.438 C__ raportat  art. 63 din Legea 192/2006, va consfinți înțelegerea părților materializată în acordul de mediere, va declara desfăcută căsătoria dintre parți prin acordul părților  exprimat  în fața mediatorului  .

Acordul părților  va alcătui dispozitivul prezentei hotărâri , astfel:

ACORD DE MEDIERE

încheiat azi         , în baza contractului de mediere nr.    încheiat în data de 16.06.2016, între:

Doamna M cu domiciliul în ,  CNP xxxxxxxxxxxxx.

Domnul  M,  domiciliat în , CNP xxxxxxxxxxxxx;

la sediul Biroului de Mediator, în prezența părților mai sus menționate.

Procedura de mediere a fost organizată și condusă de către _ în calitate de mediator autorizat prin    , în conformitate cu dispozițiile Legii 192/2006 modificată și actualizată.

Părțile s-au prezentat personal, la sediul Biroului de Mediator. Procedura de mediere în urma căreia a fost întocmit prezentul acord de mediere a avut ca obiect desfacerea căsătoriei pe cale amiabilă.

La închiderea procedurii de mediere, în conformitate cu prevederile Legii 192/2006, modificată și actualizată, părțile au consimțit la încheierea prezentului acord de mediere, prin voința comună, liber exprimată și neafectată de nici un viciu de consimțământ, fiind întrutotul de acord cu cele convenite, după cum urmează:

1.Referitor la desfacerea căsătoriei:

-noi părțile convenim de comun acord desfacerea căsătoriei dintre noi pe cale amiabilă, căsătorie încheiată la data de , conform certificatului de căsătorie ________ nr.xxxxxx înregistrată în registrul stării civile din localitatea T_____ la nr.

2.în ceea ce privește numele purtat după desfacerea căsătoriei:

-dna. M dorește pastrarea numelui dobandit in urma casatoriei cu dl. M,

-dl. este de acord ca dna. M sa pastreze numele dobandit in urma casatoriei,

Prezentul acord are valoarea unui înscris sub semnătură privată , reprezintă voința noastră, nu conține clauze care să aducă atingere legii și ordinii publice și poate fi supus verificării, în vederea autentificării ori, după caz, încuviințării de instanța de judecată.

Prezentul acord de mediere stinge orice litigiu atât pentru prezent cât și pentru viitor, reprezintă voința noastră liberă și neviciată, drept pentru care solicităm instanței de judecată să pronunțe o hotărâre potrivit art.438-441 din Noul Codul de procedura civila, întrucât conflictul a fost soluționat prin procedura medierii conform art. 64 din Legea 192/2006.

Acordul a fost întocmit în 4 exemplare, semnate în original, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru instanța de judecată.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

IN NUMELE  LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea având ca obiect – divorț fără minori – consfințire acord de mediere  – având ca obiect –  pronunțarea unei hotărâri care să consfințească  înțelegerea părților materializată în acordul de mediere  încheiat la data de  , la    , privind divorțul.

Declară desfăcută căsătoria încheiată la data de    si înregistrată la data de     la SPCLEP     prin acordul părților  exprimat în fața mediatorului .

Conform art 63 alin 1 din Legea 192/2006 rap la art. 438-441 C__ , consfințește acordul de mediere încheiat la data de   , în fața mediatorului.

Acordul de mediere de la filele 7-8 va alcătui dispozitivul prezentei hotărâri  .

„ACORD DE MEDIERE ….

Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare, la instanța ierarhic superioară .

Cererea de recurs se va depune la Judecătoria   .

Pronunțată  în ședință publică astăzi , … .

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here