medierea in materie penala, mediere dosar penal, mediere penal, impacare, retragere plangere, mediator sector 1, mediator bucuresti
medierea in materie penala, mediere dosar penal, mediere penal, impacare, retragere plangere, mediator sector 1, mediator bucuresti

Medierea in materie penala

Recomandarea (99) 19 privind medierea în materie penală – prin care Comitetul Miniștrilor, în conformitate cu termenii articolului 15.b din Statutul Consiliului Europei,

Ținând cont de progresele înregistrate de Statele Membre în folosirea medierii în materie penală ca pe o opţiune flexibilă, cuprinzătoare, utilă, participativă, complementară sau alternativă procedurilor penale tradiţionale;

Luând în considerare necesitatea de a promova participarea personală activă a victimei şi a infractorului şi a altor persoane care pot fi afectate în calitate de părţi, precum şi implicarea comunităţii în procedurile penale;

 Recunoscând interesul legitim al victimelor de a avea un cuvânt de spus în rezolvarea consecinţelor victimizării lor, de a comunica cu infractorul şi de a obţine scuze şi compensaţii;

Considerând că este important a întări inculpaţilor sentimentul responsabilităţii şi de a oferi acestora ocazii concrete de a se îndrepta, lucru ce ar facilita reinserţia şi reabilitarea lor;

Recunoscând că medierea poate să contribuie la conştientizarea rolului important al fiecărei persoane şi al comunităţii în prevenirea şi abordarea infracţiunilor şi în rezolvarea conflictelor asociate acestora, încurajând astfel efectele penale mai constructive şi mai puţin represive ale justiţiei penale;

Recunoscând că medierea presupune abilităţi speciale şi necesită coduri de practică şi pregătire acreditată;

Luând în considerare contribuţia potenţial substanţială a organizaţiilor nonguvernamentale şi a comunităţilor locale în domeniul medierii în cauze penale şi necesitatea de a combina şi coordona eforturile iniţiativelor publice şi private; Respectând condiţiile Convenţiei cu privire la protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

-medierea in materie penala-

Ţinând cont de Convenţia Europeană cu privire la exercitarea drepturilor copiilor, ca şi de Recomandările nr. R (85) 11 privind poziţia victimei în cadrul dreptului şi procedurii penale, nr. R (87) 18 privind simplificarea justiţiei penale, nr. R (87) 21 privind asistenţa acordată victimelor şi prevenirea victimizării, nr. R (87) 20 privind reacţiile sociale la delincventa juvenilă, nr. R (88) 6 privind reacţiile sociale la delincventa juvenilă în rândul tinerilor proveniţi din familii de migranţi, nr. R (92) 16 privind Normele Europene referitoare la sancţiuni şi măsuri comunitare, nr. R (95) 12 privind administrarea justiţiei penale şi nr. R (98) l privind medierea familială;

Recomandă guvernelor Statelor Membre să ţină cont de principiile prezentate în anexa acestei Recomandări în aplicarea medierii în materie penală şi să facă acest text cunoscut la o scară cât mai largă.

 Anexa la Recomandarea nr. R(99)

Definitie

Directivele se aplică oricărui proces prin care victimei şi infractorului li se dă posibilitatea, în cazul în care aceştia consimt în mod liber, să participe activ la rezolvarea problemelor apărute în urma infracţiunii cu ajutorul unei terţe părţi imparţiale (mediator).

-medierea in materie penala-

Principii generale

Medierea în materie penală trebuie folosită numai dacă părţile consimt liber.

Părţile vor fi libere să-şi retragă consimţământul oricând pe parcursul medierii.

Discuţiile din cadrul medierii sunt confidenţiale şi nu pot fi folosite ulterior, cu excepţia situaţiilor când există acordul părţilor.

Medierea în materie penală trebuie să fie un serviciu general disponibil.

Medierea în materie penală trebuie să fie disponibilă în toate etapele procesului justiţiei penale.

Serviciilor de mediere trebuie să li se acorde suficientă autonomie în cadrul sistemului de justiţie penală.

Medierea in materie penala

 Baza legală

Legislaţia trebuie să faciliteze medierea în materie penală.

Trebuie să existe directive care să definească folosirea medierii în materie penală. Acestea trebuie să se adreseze în mod special condiţiilor pentru trimiterea cazurilor către serviciile de mediere şi rezolvarea cauzelor ulterior medierii.

În cazul medierii, trebuie aplicate garanţii procedurale fundamentale; în mod special, părţile trebuie să aibă dreptul la asistenţă juridică şi, atunci când este cazul, la traducere/interpretare. In plus, minorii trebuie să aibă dreptul la asistenţă parentală.

Funcţionarea justiţiei penale în relaţie cu medierea

Decizia de a deferi un caz penal medierii, precum şi evaluarea rezultatelor unei proceduri de mediere, trebuie adoptată de autorităţile de justiţie penală.

Înainte de a aproba medierea, părţile trebuie să fie pe deplin informate în ceea ce priveşte drepturile pe care le au, natura procesului de mediere şi posibilele consecinţe ale deciziei lor.

Nici victima, nici infractorul nu trebuie convinse prin mijloace incorecte să accepte medierea.

Reglementările speciale şi garanţiile legale care se aplică în cazul participării minorilor la proceduri legale se vor aplica şi în cazul participării acestora la medierea în materie penală.

-medierea in materie penala-

Medierea nu va continua dacă oricare dintre părţile principale implicate nu este capabilă să înţeleagă semnificaţia procesului.

În mod normal, elementele de bază ale cauzei trebuie recunoscute de ambele părţi, ca punct de pornire al medierii. Participarea la mediere nu trebuie folosită ca dovadă a recunoaşterii vinovăţiei în procedurile penale ulterioare.

Neconcordanţele evidente în ceea ce priveşte factori ca vârsta, maturitatea sau capacitatea intelectuală a părţilor trebuie luate în considerare înainte de a trimite cazul spre mediere.

Hotărârea de a trimite un caz penal la mediere trebuie însoţită de o limită de timp rezonabilă în care autorităţile competente ale justiţiei penale trebuie informate în legătură cu specificul procedurii de mediere.

-medierea in materie penala-

Achitările bazate pe acorduri mediate trebuie să aibă acelaşi statut ca hotărârile sau sentinţele judecătoreşti şi trebuie să excludă urmărirea în justiţie pentru aceleaşi fapte (ne bis in idem).

Când un caz este trimis înapoi autorităţilor justiţiei penale fără încheierea unui acord între părţi sau după ce punerea în aplicare a unui astfel de acord a eşuat, trebuie luată fără întârziere o hotărâre privind continuarea acţiunii.

 Înainte de începerea procesului de mediere, mediatorul trebuie să fie informat despre toate elementele semnificative ale cazului şi trebuie să i se înmâneze documentele necesare de către autorităţile competente de justiţie penală.

-medierea in materie penala-

Procesul de mediere trebuie să se desfăşoare într-o manieră imparţială, pe baza elementelor cazului şi a nevoilor şi dorinţelor părţilor. Mediatorul trebuie să respecte întotdeauna demnitatea părţilor şi să garanteze că părţile se comportă respectuos una cu alta.

Mediatorul este responsabil de asigurarea unui mediu sigur şi confortabil pentru mediere. Mediatorul trebuie să fie sensibil la vulnerabilitatea părţilor.

Medierea trebuie să se desfăşoare în mod eficient, dar într-un ritm accesibil părţilor.

Medierea trebuie să se desfăşoare cu uşile închise (in camera).

În ciuda principiului confidenţialităţii, mediatorul trebuie să încredinţeze autorităţilor competente sau persoanelor implicate orice informaţie privind infracţiuni grave iminente, care poate apărea în cursul procesului de mediere.

Medierea in materie penala

Rezultatul medierii

Acordurile trebuie încheiate în mod voluntar de către părţi. Ele trebuie să conţină numai obligaţii rezonabile şi proporţionale.

Mediatorul trebuie să raporteze autorităţilor de justiţie rezultatul medierii. Raportul mediatorului nu va dezvălui conţinutul sesiunilor de mediere, nici nu va exprima vreo judecată privind comportamentul părţilor pe parcursul medierii.

 Recomandari elaborate de catre Consiliul Europei pentru statele membre:

 – Recomandarea (85) 11 privind poziţia victimei în dreptul penal şi procedura penală;

– Recomandarea (87) 18 privind simplificarea justiţiei penale ;

– Recomandarea (87) 20 privind reacţiile sociale faţă de delincvenţa juvenilă;

– Recomandarea (87) 21 privind asistenţa victimelor şi prevenirea victimizării;

– Recomandarea (88) 6 privind reacţiile sociale faţă de comportamentul infracţional al tinerilor proveniţi din familiile emigrante;

– Recomandarea (92)16 privind reglementările europene asupra sancţiunilor şi măsurilor aplicate în comunitate;

– Recomandarea (95) 12 privind administrarea justiţiei penale;

– Recomandarea (98) 20 privind medierea familială;

– Recomandarea (99) 19 privind medierea în materie penală;

– Recomandarea (22)2000 privind îmbunătăţirea implementării regulilor europene pentru sancţiuni şi măsuri comunitare.

Medierea in materie penala

Citeste si: Mediere cu arestatul

                   Medierea si daunele morale

                   Medierea si noua legislatie penala

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564