mediere in asigurari
mediere in asigurari

Mediere in asigurari. A.S.F. recunoaște MEDIEREA ca fiind procedura de urmat in cazul solutionarii petitiilor referitoare la activitatea societatilor de asigurare si reasigurare si a brokerilor de asigurare

Conform Normei nr 18/2017 (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 555/13 iulie 2017), avand ca emitent Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.), data de 1 august 2017  reprezinta momentul de la care petitiile referitoare la activitatea societatilor de asigurare si reasigurare si a brokerilor de asigurare, a caror rezolvare nu tine in mod exclusiv de legislatia din domeniul asigurarilor, isi pot gasi solutionarea prin intermediul mijloacelor alternative de solutionare a litigiilor, textul de lege evidentiind, in acest sens, medierea.

Mediere in asigurari

Norma nr. 18/2017

privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare şi brokerilor de asigurare

În vigoare de la 1 august 2017

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 13 iulie 2017

  

            În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 411 din Legea 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 107 alin. (2) și ale art. 173 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare,

În scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,

Potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 03 iulie 2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

-mediere in asigurari-

Art. 1 – Dispoziţii comune

(1) Prezenta normă reglementează modul de soluţionare a petiţiilor privind activitatea societăților de asigurare și reasigurare autorizate în baza Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 237/2015 şi brokerilor de asigurare autorizați în baza Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 32/2000.

(2) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile societăţilor definite conform Legii nr. 237/2015, denumite în continuare societăți, brokerilor de asigurare, denumiți în continuare brokeri și Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

Art. 2. – Definiții

În înţelesul prezentei norme, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

 1. petent – persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, contractant, beneficiar, persoană prejudiciată sau reprezentanți ai acestora, așa cum sunt definite de legislația în vigoare;
 2. petiţie – cererea, reclamaţia, sesizarea, formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea societăților şi brokerilor.

Art. 3. – Responsabilitățile reprezentanților petenților

Pentru comunicarea informațiilor, reprezentanții petenților prezintă copia actului de identitate în cazul persoanelor fizice și actul de reprezentare acordat, în original, în formă certificată ori legalizată sau copii ale acestora, semnate pentru conformitate cu originalul, astfel încât să poată fi verificată identitatea părţilor, precum şi calitatea persoanelor semnatare ale actului juridic.

Art. 4. – Dispoziţii aplicabile A.S.F.

(1) În vederea soluţionării corespunzătoare şi în termenul legal a petiţiilor referitoare la activitatea societăților şi brokerilor, adresate în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (12) din Legea nr. 237/2015 şi ale art. 5 lit. o) din Legea nr. 32/2000, A.S.F. procedează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile legislaţiei specifice domeniului asigurărilor şi ale prezentei norme.

(2) În activitatea de instrumentare şi soluţionare a petiţiilor, A.S.F. urmăreşte respectarea legislației din domeniul asigurărilor, precum și a condițiilor contractuale de către societăți şi brokeri, potrivit atribuţiilor sale de punere în executare, supraveghere și control.

(3) A.S.F. nu îşi exprimă opinia asupra aspectelor reclamate de petenţi în cazul în care rezolvarea acestora este determinată de modul de administrare a unor probe de natură tehnică și juridică a căror calitate, admitere și administrare nu ține în mod exclusiv de aplicarea legislației din domeniul asigurărilor; în toate aceste cazuri, persoanele fizice sunt îndrumate pentru soluționarea litigiului prin intermediul entității de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul non-bancar, iar cele juridice prin mediere sau arbitraj, fără a fi restrâns dreptul acestora de a acționa pe calea instanței de judecată.

(4) A.S.F. soluţionează petiţiile pe baza documentaţiei puse la dispoziţie atât de către petent, cât şi de către societatea reclamată; A.S.F. nu este răspunzătoare de soluţiile comunicate petenţilor în cazul în care nu îi sunt transmise toate documentele sau în cazul în care îi sunt puse la dispoziție informații incorecte sau incomplete.

(5) Adresele de răspuns formulate de A.S.F. la petiţii nu reprezintă acte administrative în sensul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) În scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, A.S.F. verifică modul de aplicare şi respectare a prevederilor legale și contractuale incidente spețelor prezentate în petiții, precum și ale prezentei norme de către societăți şi brokeri.

-mediere in asigurari-

(7) În cazul în care din analiza notei de fundamentare întocmită de către colectivul de analiză şi soluţionare a petiţiilor, transmisă A.S.F., rezultă indicii că prin soluţia adoptată nu sunt respectate drepturile asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau se constată întârzierea nejustificată a transmiterii documentaţiei solicitate, fapt care poate conduce la nesoluţionarea în termenul legal a petiţiilor, A.S.F. adoptă, individual sau cumulativ, următoarele măsuri:

 1. a) comunică societăților şi/sau brokerilor în cauză punctul de vedere privind soluționarea aspectelor semnalate în petiții şi solicită reanalizarea, în regim de urgenţă, a soluţiei comunicate A.S.F. sau petentului;
 2. b) aplică măsuri sancționatoare în cazul în care, din analiza documentației puse la dispoziție de societate, se pot constata încălcări ale prevederilor legale fără a mai fi necesară efectuarea unui control inopinat;
 3. c) efectuează un control inopinat la societăți şi/sau la brokerii asupra modului de rezolvare a aspectelor semnalate în petiții de către societatea şi/sau brokerul în cauză şi aplică măsurile sancţionatoare dacă se constată încălcarea prevederilor legale.

(8) Petiţiile depuse de către asigurați, contractanți, beneficiari, persoane prejudiciate sau reprezentanți ai acestora, persoane juridice sau fizice române, împotriva societăților care desfășoară activitate de asigurare pe teritoriul României în baza libertății de a presta servicii sau dreptului de stabilire, sunt administrate de către organismul care se ocupă cu soluţionarea petiţiilor din statul a cărei legislație este aplicabilă contractului de asigurare.

(9) Dacă este posibil, A.S.F. informează petentul cu privire la modul în care va fi soluţionată petiţia.

(10) În situația în care A.S.F. primește o petiție ce vizează o societate care practică activitate de asigurare pe teritoriul României în baza libertății de a presta servicii sau dreptului de stabilire, iar contractul este încheiat în baza legislației din România, aceasta aplică următoarea procedură:

 1. a) în cazul societăților care practică activitate de asigurare în baza dreptului de stabilire, A.S.F. transmite petiția sucursalei din România în vederea soluționării acesteia, iar sucursala transmite ulterior A.S.F. o notă de fundamentare privind soluția adoptată, însoțită de documentele justificative aferente cazului;
 2. b) în cazul societăților care practică activitate de asigurare în baza libertății de a presta servicii, A.S.F. transmite petiția reprezentantului de daune din România sau societății sau autorității din statul care a acordat autorizația de funcționare societății, în vederea soluționării acesteia, cu informarea A.S.F.;
 3. c) A.S.F. informează autoritatea competentă din statul membru de origine cu privire la petiţia primită.

Art. 5. – Dispoziţii aplicabile societăților

(1) În vederea soluţionării corespunzătoare şi în termenul legal a petiţiilor care le sunt adresate, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 237/2015, societățile dețin proceduri scrise de primire şi soluţionare a petiţiilor atât la sediul central, cât şi la sediile teritoriale.

(2) Procedurile de soluţionare a petiţiilor sunt aprobate de către conducerea executivă a societății.

(3) Modificările procedurilor de soluționare a petițiilor se transmit A.S.F., însoţite de decizia de aprobare, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora.

(4) Procedurile de soluţionare a petiţiilor, informaţiile despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a acestora, inclusiv prin intermediul entității de soluționare alternativă a litigiilor, mediere sau arbitraj, precum şi informaţiile referitoare la adresa de e-mail şi numărul de telefon la care se pot solicita informaţii despre stadiul rezolvării petiţiilor sunt accesibile publicului la sediul şi pe site-ul societăților;

(5) Societățile întocmesc și mențin un registru unic de petiţii în format electronic securizat, pe an calendaristic, în conformitate cu anexa nr. 1, asigurându-se de următoarele:

 1. a) reînceperea numerotării de la 01 la fiecare început de an, în care să înregistreze cronologic, în ordinea primirii, fără ca numerele de înregistrare atribuite să se repete, toate petiţiile, inclusiv pe cele primite la sediile teritoriale, indiferent de modalitatea de primire a acestora prin registratură, prin poştă electronică, prin sistemul on-line existent pe site-ul oficial al societăților;
 2. b) securizarea acestuia prin implementarea unui mecanism care să garanteze nerepudierea înscrierilor.

(6) Societățile deţin şi asigură mentenanța sistemului on-line de primire a petiţiilor.

(7) Societățile stabilesc un colectiv de analiză şi soluţionare a petiţiilor, format din personal de specialitate şi cu experienţă în domeniul asigurărilor, calificat pe clasele de asigurări pentru care societatea este autorizată, care să analizeze toate aspectele sesizate de petenţi, cu respectarea dispoziţiilor legale și contractuale aplicabile fiecărui caz, organizat astfel:

 1. a) colectivul de analiză şi soluţionare a petiţiilor este administrat de către un coordonator;
 2. b) decizia de desemnare a coordonatorului colectivului de analiză şi soluţionare a petiţiilor şi a înlocuitorului acestuia se transmite A.S.F. spre informare în termen de 10 zile de la aprobarea acesteia;
 3. c) coordonatorul desemnat sau, după caz, înlocuitorul acestuia este răspunzător de activitatea colectivului şi de legalitatea soluţiei finale adoptate în fiecare caz analizat.

(8) Societățile răspund petițiilor primite direct de la petenți, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării petiției, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

-mediere in asigurari-

(9) Societățile transmit în format electronic, pentru fiecare solicitare primită de la A.S.F., în termen de maximum 10 zile sau în termenul precizat în mod expres în aceasta, următoarele documente:

 1. a) nota de fundamentare întocmită de colectivul de analiză şi soluţionare a petiţiilor, în care soluţia adoptată să fie justificată temeinic, cu respectarea şi precizarea, în mod obligatoriu, a dispoziţiilor legale și contractuale avute în vedere la adoptarea deciziei comunicate; b) dosarul de daună integral, în copie, însoțit de:
 • opis-ul aferent acestuia, în copie;
 • procesul-verbal de constatare sau procesul-verbal suplimentar de constatare, după caz, însoțite de solicitările de efectuare a acestora, în copie;

(iii) nota sau referatul și documentele care au stat la baza respingerii dreptului la despăgubire, în copie;

(iv) raportul de investigații proprii sau expertiză tehnică, în situația în care dosarul de daună a făcut obiectul unor cercetări suplimentare, în copie;

(v) fotografiile existente la dosar;

(vi) contractul RCA sau poliţa de asigurare facultativă, condițiile de asigurare aplicabile în speță și inspecţia de risc efectuată la încheierea poliţei, dacă este cazul, în copie;

 1. c) fișa dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA, întocmită conform precizărilor pe care le va transmite structura organizatorică care solicită documentația;
 2. d) dovada informării detaliate a asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora asupra modului de stabilire a despăgubirilor, cu justificarea eventualelor diferențe față de sumele solicitate în cererea de despăgubire;
 3. e) dovada transmiterii către petent a informării asupra soluțiilor adoptate pentru rezolvarea tuturor aspectelor prezentate în petiția adresată de către acesta A.S.F., cu precizarea temeiurilor legale și contractuale, însoțită de documentele care au stat la baza adoptării soluțiilor, la solicitarea ASF sau a petentului;
 4. f) opis-ul documentelor transmise;
 5. g) alte documente jusitificative solicitate.

(10) Nota de fundamentare sau orice altă corespondenţă este semnată de unul dintre membrii conducerii executive a societății şi de coordonatorul colectivului de analiză şi soluţionare a petiţiilor, iar în lipsa acestuia, de înlocuitorul desemnat, putând fi folosită și semnătura electronică extinsă; nota de fundamentare este transmisă și în format letric în cazul în care nu este semnată cu semnătură electronică extinsă.

-mediere in asigurari-

(11) Societățile transmit trimestrial către A.S.F. următoarele raportări:

 1. a) „Situaţia petiţiilor”, care conține cronologic petițiile înregistrate în perioada de raportare în registrul unic de petiții, în conformitate cu anexa nr. 2;
 2. b) „Informații privind principalele probleme identificate în activitatea de soluționare și gestionare a petițiilor”, în conformitate cu anexa nr. 3;
 3. c) „Situația privind dosarele de daună deschise în baza contractelor RCA (aferente activității din România)”, care conține dosarele de daună avizate în baza contractelor RCA în perioada de raportare, se transmite numai de către societățile de asigurare autorizate să practice RCA și se întocmește conform precizărilor primite din partea structurii organizatorice care centralizează datele;
 4. d) „Numărul daunelor avizate”, în conformitate cu anexa nr. 4, care conține toate dosarele de daună avizate în perioada de raportare, structurate pe clasele de asigurare pe care societatea este autorizată să le practice.

(12) Raportările menționate la alin. (11) se transmit către A.S.F. în format electronic, în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmește raportarea, prin încărcarea datelor în aplicaţia de raportări electronice.

(13) În scopul certificării corectitudinii și completitudinii datelor cuprinse în raportările menționate la alin. (11), precum și a datei la care acestea au fost transmise și încărcate electronic, societățile transmit către A.S.F. o adresă scrisă, semnată olograf sau cu semnătură electronică extinsă de către unul dintre membrii conducerii executive, cu respectarea termenului de raportare aferent.

-mediere in asigurari-

(14) Pentru asigurarea transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, societăţile publică pe site-ul propriu următoarele informaţii:

 1. a) numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz;
 2. b) numărul total de petiţii soluționate favorabil înregistrate unic per petent și per caz;
 3. c) numărul de petiţii soluționate favorabil referitoare la dosare de daună;
 4. d) numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate;
 5. e) numărul total de petiţii finalizate nefavorabil înregistrate unic per petent și per caz;
 6. f) numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor;
 7. g) numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv;
 8. h) numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora.

(15) Societățile publică lunar pe site-ul propriu și actualizează informațiile prevăzute la alin. (14) în primele 15 zile ale fiecărei luni.

(16) Informaţiile sunt prezentate pentru toate petițiile și solicitările de soluționare alternativă a litigiilor înregistrate la societăți, indiferent de proveniența acestora, după cum urmează:

 1. a) pentru anul calendaristic anterior;
 2. b) de la începutul anului până la luna curentă;
 3. c) pentru ultimele 3 luni calendaristice anterioare lunii curente.

(17) Informaţiile menționate la alin. (14) sunt publicate pe site-ul propriu al societăților, respectând cumulativ următoarele:

 1. a) afișarea textului introductiv: „În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum și a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea ……………….. S.A., vă punem la dispoziţie următoarele informaţii:”;
 2. b) prezentarea informațiilor sub formă de tabel, distinct pentru petiții și pentru solicitările de soluționare alternativă a litigiilor, amplasat în interiorul unei pagini dedicate, accesibilă atât prin intermediul unei ferestre care se deschide în momentul accesării paginii principale a site-ului, cât și prin existența unui link permanent în pagina principală.

(18) Structura tabelelor menționate la alin. (17) lit. b) şi caracteristicile formatului textului afişat sunt prevăzute în anexa nr. 6.

-mediere in asigurari-

Art. 6. – Dispoziţii aplicabile brokerilor

(1) În vederea rezolvării corespunzătoare şi în termenul legal a petiţiilor care le sunt adresate, brokerii deţin proceduri scrise de primire şi soluţionare a petiţiilor atât la sediul central, cât şi la sediile teritoriale.

(2) Procedurile de soluţionare a petiţiilor sunt aprobate de către conducerea executivă a brokerilor.

(3) Modificările procedurilor existente se transmit către A.S.F., însoţite de decizia de aprobare, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora.

(4) Procedurile de soluţionare a petiţiilor, informaţiile despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a acestora, inclusiv prin intermediul entității de soluționare alternativă a litigiilor, mediere sau arbitraj, precum şi informaţiile referitoare la adresa de e-mail şi numărul de telefon la care se pot solicita informaţii despre stadiul rezolvării petiţiilor sunt accesibile publicului la sediul şi pe site-ul brokerului.

(5) Brokerii întocmesc și mențin un registru unic de petiţii în format electronic securizat, pe an calendaristic, în conformitate cu anexa nr. 1, asigurându-se de următoarele:

 1. a) reînceperea numerotării de la 01 la fiecare început de an, în care să înregistreze cronologic, în ordinea primirii, fără ca numerele de înregistrare atribuite să se repete, toate petiţiile, inclusiv pe cele primite la sediile teritoriale, indiferent de modalitatea de primire a acestora prin registratură, prin poştă electronică, prin sistemul on-line existent pe site-ul oficial al brokerilor;
 2. b) securizarea acestuia prin implementarea unui mecanism care să garanteze nerepudierea înscrierilor.

            (6) Brokerii răspund petițiilor primite direct de la petenţi, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

           (7) Brokerii transmit, în format electronic, pentru fiecare solicitare primită de la A.S.F., în termen de maximum 10 zile sau în termenul precizat în mod expres în aceasta, o notă de fundamentare, precum şi toate informaţiile, documentele şi situaţiile solicitate; nota de fundamentare sau orice altă corespondenţă este semnată de una dintre persoanele semnificative, conform art. 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000 și este transmisă către A.S.F. și în format letric.

(8) Brokerii acordă asistenţă asiguratului existent în propriul portofoliu, în ceea ce priveşte derularea contractului de asigurare cu respectarea condiţiilor de asigurare, precum și a prevederilor legale pe toată perioada valabilităţii acestuia, inclusiv pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor litigii.

(9) Brokerii transmit semestrial către A.S.F. raportările „Situaţia petiţiilor” și „Informații privind principalele probleme identificate în activitatea de soluționare și gestionare a petițiilor”, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului pentru care se întocmește raportarea, în conformitate cu anexa nr. 5, respectiv anexa nr. 2; raportarea „Situaţia petiţiilor” conține cronologic petițiile înregistrate în perioada de raportare în registrul unic de petiții.

(10) Raportările se transmit către A.S.F. în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia de raportări electronice, iar prin adresă scrisă se certifică corectitudinea și completitudinea datelor cuprinse în fiecare raportare, inclusiv data la care au fost transmise și încărcate electronic.

(11) Adresa menționată la alin. (10) se semnează olograf sau cu semnătură electronică extinsă de către una dintre persoanele semnificative prevăzute la art. 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000 și se transmite către A.S.F. în termenul precizat pentru fiecare raportare.

-mediere in asigurari-

Art. 7. – Dispoziții aplicabile societăților și brokerilor

(1) Pentru soluţionarea legală a petiţiilor care le sunt adresate, conducerea executivă a societăților şi brokerilor dispune măsuri de cercetare, analiză detaliată şi rezolvare rapidă şi temeinică a tuturor aspectelor sesizate de petenţi, cu respectarea strictă a prevederilor legale și contractuale în vigoare.

(2) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia depusă la A.S.F. necesită o cercetare mai amănunţită, conducerea executivă a societăților și/sau coordonatorul colectivului de analiză și soluționare a petițiilor, iar în lipsa acestuia, înlocuitorul desemnat, precum și conducerea executivă a brokerilor solicită A.S.F. prelungirea termenelor prevăzute la art. 5 alin. (10) şi art. 6 alin. (7) cu cel mult 5 zile.

(3) În vederea soluționării pe cale amiabilă a disputelor dintre societăți, brokeri şi asigurați, contractanți, beneficiari, persoane prejudiciate sau reprezentanții acestora, la solicitarea uneia dintre părți, se utilizează metodele alternative de soluţionare a litigiilor, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, respectiv în cazul persoanelor fizice entitatea de soluționare alternativă a litigiilor SAL-FIN, iar în cazul persoanelor juridice medierea sau arbitrajul; soluționarea amiabilă sau prin intermediul metodelor de soluționare alternativă a litigiilor nu limitează dreptul părților de a se adresa instanțelor de judecată abilitate.

-mediere in asigurari-

(4) Conducerea executivă a societăților şi brokerilor şi coordonatorul colectivului de analiză şi soluţionare a petiţiilor se asigură de:

 1. a) buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţierea şi rezolvarea petiţiilor ce le sunt adresate;
 2. b) legalitatea soluţiilor adoptate;
 3. c) comunicarea soluțiilor adoptate, însoțite de documentațiile complete aferente cazurilor, în termenul legal către A.S.F. sau către petenţi, după caz;
 4. d) asigurarea participării la procedurile de soluționare alternativă a litigiilor, precum conciliere prin intermediul SAL-FIN, mediere sau arbitraj, după caz, atunci când se solicită de către consumator.

Art. 8. – Prevederi finale

(1) Nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme se sancţionează de către A.S.F. în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015 sau ale art. 8 şi 39 din Legea nr. 32/2000.

(2) Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 9. – Intrarea în vigoare

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial, Partea I şi intră în vigoare la data de 01 august 2017.

Art. 10. – Abrogare

La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 24/2014 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 12 noiembrie 2014.

Pentru solutionarea in conditii amiabile a conflictului dumneavoastra nu ezitati sa ne contactati!

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564