mediere hotarari aga ordinare extraordinare, mediere, mediator litigii afaceri, mediere conflicte asociati
mediere hotarari aga ordinare extraordinare, mediere, mediator litigii afaceri, mediere conflicte asociati

Mediere hotarari AGA 

Hotarari AGA ordinare si extraordinare

Adunarea generala a asociatilor/actionarilor este organul de deliberare si decizie al societatii, fiind formata din totalitatea asociatilor societatii (societate cu raspundere limitata – S.R.L. sau societate pe actiuni – S.A.)

Adunarea generala a asociatilor decide în principalele probleme ale societatii, precum: alegerea organelor de conducere şi administrare, desemnarea cenzorilor sau, după caz, auditorilor societăţii, modificarea societăţii comerciale etc.

Mediere hotarari AGA ordinare si extraordinare

Adunarea generala ordinara

Dupa cum se precizeaza in art. 111 din Legea nr. 31/1990, adunarea generala ordinara se intruneşte cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar.

Atributiile adunarii generale ordinare

a) discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale si fixarea dividendului:

b) alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, precum si cenzorii;

c) societatile ale caror situatii financiare sunt auditate vor trebui sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

d) fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs pentru membrii consiliului de administratie, respectiv membrii consiliului de supraveghere si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

e) pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;

f) stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si, dupa caz, a programului de activitate pe exercitiul de activitate urmator;

g) hotararea asupra gajarii, inchirierea sau desfiintarii uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Mediere hotarari AGA

Condiţii de cvorum si majoritate ale adunarii generale ordinare

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, conditiile de cvorum si majoritate difera in functie de prima sau a doua convocare a adunarii generale.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare la prima convocare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel puţin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerinţe mai ridicate de cvorum şi majoritate – art. 112 alin. (1).

Daca adunarea generala ordinara intrunita la prima convocare nu indeplineste conditiile de cvorum si majoritate, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generala intrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicata.

In societatile cu raspundere limitata, potrivit prevederilor art. 192 din Legea nr. 31/1990, hotararile se iau prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul in care in actul constitutiv se prevede altfel.

Adunarea generala extraordinara

Adunarea generală extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare ce priveste modificarea societatii comerciale.

Mediere hotarari AGA ordinare si extraordinare

Atributiile adunării generale extraordinare

a) schimbarea formei juridice a societatii;

b) mutarea sediului societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea societati fara reprezentanta juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societatii;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

i) dizolvarea anticipata a societatii;

j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

k) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

I) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

m) emisiunea de obligatiuni;

n) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Conform art. 114 din lege, exerciţiul atribuţiilor de la lit. b) c) şi f), respectiv mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate si majorarea capitalului social, pot fi delegate consiliului de administratie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. Delegarea atributiilor privind schimbarea obiectului de activitate nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.

Mediere hotarari AGA ordinare si extraordinare

Conflictele generate de neintelegeri intre asociati/actionari sau intre acestia si administratori pot fi solutionate cu succes de catre mediator, solutia putand fi mai apoi transpusa intr-o Hotarare a adunarii generale a asociatilor/actionarilor (Hotarare A.G.A.) ordinara sau extraordinara.

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564