jurisprudenta mediere divort

Jurisprudenta mediere divort. Consfintire acord mediere Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI

Ședința publică de la –- 2019 – jurisprudenta mediere divort –

Pe rol judecarea cauzei de minori și familie privind pe petenta S_____ L____ și pe petentul S_____ O_______ M____, având ca obiect consființire acord mediere.

Dezbaterile în fond și susținerile părților au avut loc în ședința publică de la data de –2019, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre; la acel termen, instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de –-2019, când a hotărât următoarele:

INSTANȚA   Deliberând, constată:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Juecătoriei Sectorului 1 București la data de 22 martie 2019, petenții S_____ L____ și S_____ O_______-M____ au solicitat instanței să ia act de acordul obținut prin mediere, în ceea ce privește desfacerea căsătoriei, numele ce urmează a fi purtat după desfacerea căsătoriei, precum și aspecte legate de copilul minor.

În fapt , au precizat că având în vedere starea de conflict în care se află în privința raporturilor de familie, au apelat la instituția medierii, în urma căreia, au convenit să desfacă căsătoria, încheiată la data de –- 2006, petenta să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei, respectiv T____, locuința minorului S_____ O_______ Ș_____, născut la data de –- 2006, să fie la mamă, exercitarea autorității părintești să se exercite în comun, de ambii părinți, iar petentul să achite o pensie de întreținere în favoarea minorului, în cuantum de ¼ din venitul acestuia, dar nu mai mult de ¼ din salariul minim pe economie, până la o dată pe care părțile o vor conveni.

De asemenea, au precizat că au convenit ca tatăl și minorul să aibă un program de legături personale, pe care l-au detaliat.

Cu privire la actualul domiciliu al petentului, au precizat că au convenit ca acesta să fie schimbat începând cu data de –- 2019 și au precizat că prin același acord de mediere s-au înțeles și cu privire la situația bunurilor dobândite în timpul căsătoriei.

În drept , au invocat prevederile art.58 alin.(4)-(6) din Legea nr.192/2006, art.63 din Legea nr.192/2012, precum și ale art.438 și ale art.439 Cod proc.civ..

În dovedire , nu au propus, în mod expres, administrarea de probe, dar au depus înscrisuri.

La termenul de judecată din data de –- 2019, instanța a încuviințat proba cu înscrisuri.

La data de –- 2019 , instanța a audiat în camera de cons i liu minorul S_____ O_______ Ș_____, în temeiul art.263 Cod civil.

La aceeași dată,  Biroul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Sectorului 1 București a depus referatul de anchetă socială efectuat la locuințele părților.   – jurisprudenta mediere divort –

Analizând înscrisurile de la dosarul cauzei și susținerile părților, instanța reține următoarele:

I.În fapt , doamna domnii S_____ L____ și S_____ O_______-M____ ( petenții ) s-au căsătorit la data de –– 2006 la Buucurești, sectorul 1 (act de căsătorie nr.– înregistrat la București, sectorul 1).

La data de – 2006 , s-a născut minorul S_____ O_______-Ș_____ i la București (act de naștere nr. xxxxx din data de – 2006 ).

La o dată rămasă necunoscută instanței, relația părților a început să se degradeze.

În prezent, părțile locuiesc separat, petenta împreună cu minorul.

La data de –2019 , părțile au încheiat un acord de mediere.

Părțile prezente în fața instanței la termenul de judecată din data de – 2019 au solicitat instanței să ia act de acordul dintre acestea. – jurisprudenta mediere divort –

  II.În drept

Potrivit art.373 lit.a) Cod civil  Divorțul poate avea loc: a)   prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț; ”.

În temeiul art.374 alin.(1) și (3) Cod civil “ (1)   Divorțul prin acordul soților poate fi pronunțat indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori rezultați din căsătorie…(3)   Instanța este obligată să verifice existența consimțământului liber și neviciat al fiecărui soț. ”.

Art.931 alin.(1) Cod proc.civ. La termenul de judecată, instanța va verifica dacă soții stăruie în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor și, în caz afirmativ, va pronunța divorțul, fără a face mențiune despre culpa soților. Prin aceeași hotărâre, instanța va lua act de învoiala soților cu privire la cererile accesorii, în condițiile legii.   ”.    – jurisprudenta mediere divort –

În temeiul art.61 alin.(1) și (1 1 ) din Legea nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (1) Pot fi rezolvate prin mediere neînțelegerile dintre soți privitoare la:  

       a) continuarea căsătoriei;  

      b) partajul de bunuri comune;  

      c) exercițiul drepturilor părintești;  

      d) stabilirea domiciliului copiilor;  

      e) contribuția părinților la întreținerea copiilor;  

      f) orice alte neînțelegeri care apar în raporturile dintre soți cu privire la d repturi de care ei pot dispune potrivit legii.  

(1 1 ) Acordurile de mediere încheiate de părți, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exercițiul drepturilor părintești, contribuția părinților la întreținerea copiilor și stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri de expedient. ”.

Potrivit art. 63 alin.(1) din aceeași lege, În cazul în care litigiul a fost soluționat pe calea medierii, instanța va pronunța, la cererea părților, cu respectarea condițiilor legale, o hotărâre, dispozițiil e art. 438 – 441 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. ”.

În conformitate cu prevederile art.439 Cod pr oc.civ. Tranzacția va fi încheiată în formă scrisă și va alcătui dispozitivul hotărârii. ”.

Potrivit art. 2.267 alin.   (1) din Codul civil , „ Tranzacția este contractul prin care părțile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesii sau renunțări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă. ”.

În temeiul art.2.268 alin.(1) Cod civil Nu se poate tranzacționa asupra capacității sau stării civile a persoanelor și nici cu privire la drepturi de care părțile nu pot să dispună potrivit legii.   ”.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.2271 Cod civil Pentru a tranzacționa, părțile trebuie să aibă deplina capacitate de a dispune de drepturile care formează obiectul contractului. Cei care nu au această capacitate pot tranzacționa numai în condițiile prevăzute de lege. ”, iar potrivit art.2.272 Cod civil   „ Pentru a putea fi dovedită, tranzacția trebuie să fie încheiată în scris. ”.

 În temeiul a rt. 2.273 alin.(1) Cod civil Tranzacția poate fi afectată de aceleași cauze de nulitate ca orice alt contract. ”.  – jurisprudenta mediere divort –

III.Opinia instanței

  A.Referitor la acordul de mediere încheiat între părțile din prezenta cauză, instanța precizează că înțelegerea părților privind desfacerea căsătoriei,excede posibilității părților de a reglementa acest lucru prin tranzacție/mediere, în temeiul Codului civil de desfacerea căsătoriei putând lua act doar instituțiile limitativ prevăzute de lege (instanța, notarul public și ofițerul stării civile), nefiind apanajul une i proceduri de mediere efectuate de mediator.

De altfel, așa cum se poate observa, nici art.61 alin.(1) și (1 1 ) din Legea nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (suscitat) nu face referire la posibilitatea aplicării procedurii de mediere în cazurile de desfacere a căsătoriei.   – jurisprudenta mediere divort –

Pe cale de consecință, instanța arată că divorțul poate interveni „ prin acordul părților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț. ”, indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori rezultați din căsătorie (art.374 alin.(1) Cod civil).

Potrivit art.374 alin.(3) Cod civil, pentru a lua acordul soților, instanța este obligată să verifice existența consimțământului liber și neviciat al fiecărui soț.

Astfel, verificând îndeplinirea condițiilor pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților, instanța constată că ambii soți, pe deplin capabili, și-au exprimat consimțământul cu privire la divorțul în această modalitate, personal în fața instanței .

De asemenea, instanța reține că ambii soți au declarat că au înțeles și că vor să li se aplice procedura de desfacere a căsătoriei pe baza acordului lor, respectiv fără ca instanța să fie nevoită să mai administreze probe suplimentare pentru dovedirea motivelor de divorț.

B. Cu privire la cererea de pronunțare a unei hotărâri de expedient, instanța arată, în primul rând, că tranzacția reprezintă un contract încheiat între părți, cu privire la drepturi de care pot dispune.

De asemenea, instanța arată că prevederile Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (suscitate) fac trimitere la prevederile legate de hotărârea de expedient și tranzacție; altfel spus, în sens larg, acordul de mediere reprezintă rezultatul unei tranzacții, putând fi considerat un contract de tranzacție, încheiat de părți cu scopul stingerii sau prevenirii unui litigiu.

Deși în cadrul tranzacției judiciare, instanța nu cenzurează dorința părților cât privește modul în care acestea înțeleg să se învoiască, totuși instanța este chemată să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile generale de validitate ale contractelor cu privire la capacitatea părților, consimțământ, obiect și cauză.

În plus, instanța precizează că în cauzele privind minorii, se va analiza unei condiții suplimentare, respectiv dacă înțelegerea părților respectă interesul superior al copilului/copiilor.

În speța dedusă judecății, se constată că părțile, deplin capabile, și-au exprimat consimțământul în mod valabil, personal, în fața mediatorului, iar aceeași poziție de acord au menținut-o și în fața instanței. De asemenea, instanța arată că petenții au semnat acordul de mediere, în fața mediatorului, după ce au luat la cunoștință de conținutul acestuia.

Cu privire la cauza actului de mediere (motivul care determină părțile să încheie un astfel de act), aceasta trebuie să existe, să fie licită și morală, fapte prezumate, în conformitate cu prevederile art.1239  alin.(2) din Codul civil, până la proba contrară.

Obiectul acordului de mediere prezentat instanței spre validare este pe de o parte stabilirea domiciliului minorului S_____ O_______- Ș_____ , în vârstă de aproximativ – ani, la mama sa, exercitarea autorității părintești în comun, de ambii părinți , stabilirea unui program de legături personale dintre tată și fiul său, și, pe de altă parte, instanța reține că părțile au convenit ca obligația de a contribui la cheltuielile de creștere, îngrijire și educare a minor ului să se realizeze în natură, de ambii părinți.

De asemenea, instanța precizează că pentru a fi valabil, obiectul acordului de mediere trebuie să îndeplinească condițiile generale de validitate ale contractelor, respectiv să existe, să fie determinat, să fie în circuitul civil și să fie licit și posibil.

În speță, instanța notează faptul că prin acordul de mediere, părțile acesteia s-a înțeles cu privire la drepturi de care pot dispune, respectiv au stabilit că, locuința minor ului S_____ O_______-Ș_____ va fi la mamă, au decis modalitatea în care vor contribui la cheltuielile legate de creșterea, întreținerea și educarea acest ui a și au stabilit anumite aspecte legate de modalitatea de exercitare a autorității părintești .

Instanța arată că prevederile contractuale care implică minorul, reprezentând deciziile părinților cu privire la soarta acesteia, respectă condiția interesului său superior.

O ultimă mențiune se referă la numele de familie ce urmează a fi purtat de reclamanta-pârâtă după desfacerea căsătoriei, părțile convenind ca reclamanta-pârâtă să revină la numele de familie purtat anterior încheierii căsătoriei, respectiv „ T____ ”.

Cu privire la această înțelegere, instanța precizează că respectă prevederile legale care reglementează această materie, respectiv art.383 Cod civil potrivit cărora păstrarea numelui de familie după căsătorie se poate dispune, fie prin acordul soților, fie, în lipsa acestui acord, pentru motive temeinice, justificate de interesul unui dintre soți sau de interesul superior al copilului.

Instanța reține că în cauza de față, reclamanta -pârâtă și pârâtul -reclamant au fost de acord ca aceasta din urmă să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de „ T____ ”, motiv pentru care urmează să constate că și acest aspect agreat de părți este valabil și să dispună în consecință.

  Instanța mai notează că nu au fost identificate cauze de nulitate absolută a actului de mediere încheiat la data de – 2019 și pe cale de consecință, va constata că sunt îndeplinite condițiile generale de validitate ale contractului, astfel că urmează să pronunțe o hotărâre de expedient, prin care să consfințească, voința părților, exprimată prin acordul de mediere încheiat la data de – 2019 .   – jurisprudenta mediere divort –

  PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII       HOTĂRĂȘTE

Ia act de înțelegerea părților S_____ L____, identificată cu CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domicliul în sector 1, București, ________________________, și pe petentul S_____ O_______ M____ , identificat cu CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în sector 1, București, ________________________, intervenită la data de –- 2019.

Dispune desfacerea căsătoriei încheiate între părți, înregistrată sub numărul –-2006, la București, sectorul 1, prin divorț, prin acord .

Ia act de înțelegerea părților cu privire la păstrarea de către petentă, după desfacerea căsătoriei, a numelui dobândit prin căsătorie, respectiv S_____.

Consfințește acordul de mediere încheiat de părți , după cum urmează:

“ACORD DE MEDIERE , încheiat în data de 19.03.2019. NOI , 1. S_____ L____, domiciliata in Mun. Bucuresti, ______________________, Sector 1, identificata cu C.I. ________ nr. xxxxxx, emisa de SPCEP Sector 1, la data de –-.2015, avand CNP xxxxxxxxxxxxx si 2. S_____ O_______-M____, domiciliat in Mun. Bucuresti, ______________________, Sector 1, identificat cu C.I. ________ nr. xxxxxx, emisa de SPCEP Sector 1, la data de –-2015, avand CNP xxxxxxxxxxxxx, părți în urma ședinței de mediere, derulată în data de –2019, la adresa din Mun. Bucuresti, , ______________________, Sector 1, în baza Contractul de mediere nr. –-.2019 și în conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006 astfel cum a fost modificata si completata ulterior, am convenit la încheierea prezentului Acord de Mediere (denumit în continuare, Acord), asupra tuturor aspectelor ce fac obiectul litigiului privind, desfacerea casatoriei noastre, numele ce va fi purtat dupa desfacerea casatoriei, domiciliului copilului minor rezultat din casatorie, pensia de intretinere, programul de vizita in vederea mentinerii relatiilor personale ________________________ minor cat si modul de partajare si/sau clarificare al bunurilor ca provenite sau nu din casatorie.   – jurisprudenta mediere divort –

Astfel: a) Am convenit desfacerea casatoriei, incheiata intre _____ și S_____ O_______-M____ , inregistrata sub nr. –- 2006 in registrul starii civile al Primariei Sectorului 1, Bucuresti; b) Am convenit de asemenea ca dupa desfacerea casatorie S_____ L____, va reveni la numele purtat anterior T____ ; c) De comun acord am convenit stabilirea locuinței minorului S_____ O_______ S_____ , fiul noastru, nascut la data de – 2006 – avand CNP xxxxxxxxxxxxx certificat/act de nastere nr. xxxxx, eliberat la – 2006 de către Primaria Sectorului 1 Bucuresti, Certificat cu ________ si nr. xxxxxx, la adresa de domiciliu al mamei – S_____ L____ , respectiv la adresa din Mun. Bucuresti, ______________________, Sector 1, cu exercitarea in comun a autoritatii parintesti ; c) Am convenit ca tatal S_____ O_______-M____ , sa achite pentru minorul S_____ O_______ S_____ , o pensie de intretinere, ce va fi calculata procentual, respectiv ¼ din venitul acestuia dar nu mai puțin de ¼ din salariul minim pe economie, pana la data la care părțile vor conveni altfel. e) Asupra programului de vizitare a fiului nostru S_____ O_______ S_____ , respectiv a programului de mentinere a relatiilor personale _______- M____ , si fiul noastru S_____ O_______ S_____ , am convenit următorul program: – 2 (doua) week-end-uri in fiecare luna, aceste week-end-uri se stabilesc de comun acord _________________________________: Paste, C______ – in primul an prima zi de Paste si a doua zi de C______ iar in urmatorul an a doua zi de Paste si prima zi de C______. Aceeasi formula se va aplica si pentru urmatorii ani. – Vacante: 2 saptamani vara (in perioada iunie, iulie sau august), 2 saptamani iama (in decembrie, ianuarie sau februarie) datele exacte urmând a fi stabilite in functie de programul avut de catre minor si de acordul dintre parinti. f) Dorim ca hotararea prin care se pronunta divortul, să nu fie motivată de către instanță. g) Partile convin de asemenea ca S_____ O_______ M____, sa schimbe domiciliul actual din _________________________, Sector 1, la o alta adresa, incepand cu data de –2019. h) Prin prezentul Acord de mediere noi partile intelegem sa clarificam si situatia bunurilor dobandite in timpul casatoriei, intelegand astfel sa stingem orice litigiu dintre noi si cu privire la acestea, dupa cum urmeaza: 1. BUNURI MOBILE : Nu sunt bunuri mobile supuse partajarii. 2. – BUNURI IMOBILE Nu sunt bunuri imobile supuse partajarii. Noi, partile, declaram ca nu mai avem alte pretentii una fata de cealalta de orice natura cu exceptia celor convenite prin prezentul Acord. Aceasta ne este voința liber exprimata prin care intelegem sa stingem orice litigiu cu privire la: desfacerea casatoriei noastre, numele ce va fi purtat dupa desfacerea casatoriei, domiciliul copilului minor rezultat din casatorie, pensia de intretinere, programul de vizita in vederea mentinerii relatiilor personale ____________ minor drept pentru care am incheiat prezentul Acord in trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte si unul pentru a fi depus in original la instanta competenta, astazi –2019. Noi, S_____ L____ și S- O_______-M____, am convenit asupra tuturor aspectelor cuprinse în prezentul Acord de mediere de la punctul a) la punctul h) inclusiv, potrivit propriului nostru consimțământ, liber exprimat și neafectat de vicii, fiind întru-totul de acord cu cele convenite și inserate în prezentul înscris. Înțelegem că prezentul Acord de mediere are valoarea unui înscris sub semnatura privata și că îl vom supune încuviințării instanței, atât în vederea pronunțării desfacerii căsătoriei prin acordul părților, în condițiile art. 64, 65 și 66 din Legea 192/2006 cât și în vederea îndeplinirii tuturor condițiilor de fond și formă cerute de lege asupra tuturor aspectelor convenite în prezentul înscris, în condițiile art. 58, 59 și 63 din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, așa cum aceasta a fost modificată și completată ulterior. Prezentul acord de mediere a fost tehnoredactat astăzi –2019 , de către mediator –-, în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare din părțile semnatare si unul pentru a se depune de către parti la instanta de judecata. Mediator, – . Parți, –

Definitivă cât privește desfacerea căsătoriei prin acordul părților și cererea accesorie privind numele ce urmează a fi purtat de petentă după desfacerea căsătoriei.

Cu recurs în 30 de zile de la comunicare cu privire la acordul de mediere, care se exercită prin depunerea cererii la Judecătoria Sectorului 1 București.  – jurisprudenta mediere divort –

Pronunțată astăzi –2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței sursa: www.rolii.ro


CONTACTATI MEDIATOR 

Telefon: 0723-373-564