acord mediere partaj
acord mediere partaj

Acord mediere partaj imobiliar. Consfintire acord, taxe reduse

Pe rol se află judecarea cauzei minori și familie privind pe petenții x…. și y….., având ca obiect consfințire acord mediere partaj bunuri comune. La apelul nominal făcut în ședința camerei de consiliu, au răspuns petenții. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează obiectul cererii și stadiul procesual.

Instanța procedează la verificarea competenței conform disp. art. 131 Cod. proc. civ. și se declară competentă general, material și teritorial să soluționeze prezenta cauză după care estimează durata procesului la 1 termen de judecată. Instanța constată îndeplinite condițiile pentru reluarea judecății. Instanța, având în vedere faptul că nu mai sunt alte cereri prealabile de formulat, în temeiul art. 392 C . p.civ., constată terminată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul în dezbateri asupra fondului cauzei. Petenții solicită ca instanța să ia act de acordul de mediere intervenit între părți.

La solicitarea instanței părțile arată că au cunoștință de conținutul acordului de mediere și și-l asumă, nefiind constrânși în vederea încheierii acestuia. Instanța constată că au fost lă murite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei și o reține pentru deliberare și pronunțare

INSTANȚA, Asupra cauzei de față constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de … cu nr. XXXXXXXXXXXXXX pe rolul Judecătoriei …, petenții x… și y… conform prevederilor art.59, alin.2, art.63, alin.1 și art.64 al.1 și al.l din Legea nr. 92/2006, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr.115/2012, precum și disp.art.438 și urm.Cod proc.civ., au solicitat instanței să pronunțe o hotărâre de expedient care să consfințească înțelegerea cu privire la: partajul voluntar al bunurilor comune dobândite de părți în timpul căsătoriei, conform înțelegerii consemnate în ”Acordul de mediere” încheiat la data de …2019 invocând îndeplinirea procedurilor legale

Au arătat petenții că, încheierea acordului a fost precedat de o ședință de informare privind medierea și avantajele acesteia, respectiv că acordul întrunește condițiile legale în vigoare, nu conține clauze care să aducă atingere legii și ordinii publice, are la bază consimțământul liber exprimat și nu este afectat de nici un viciu de consimțământ în ceea ce îi privește, petenții  fiind întru-totul de acord cu cele convenite în acesta.

În susținerea cererii a fost atașat acordul de mediere în scris și pe suport CD.

Analizând motivele avute în vedere de părți la promovarea acțiunii prin prisma dispozițiilor legale incidente, instanța reține următoarele:

Petenții x… și y… sunt foști soți, iar prin sentința civilă nr. xxxxx/ …2017 pronunțată de Judecătoria … în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX , a fost desfăcută căsătoria acestora prin divorț.

Verificând conținutul contractului de mediere, instanța constată că are ca obiect partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei.

Pe calea prezentei, petenții au solicitat să consfințească înțelegerea lor, consemnată în Acordul de Mediere încheiat la data de … 2019.

Cu relevanță reține instanța că , potrivit a rt.438 *)   Cod proc.civ. ” (1) Părțile se pot înfățișa oricând în cursul judecății, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfințească tranzacția lor. (2) Dacă părțile se înfățișează la ziua stabilită pentru judecată, cererea pentru darea hotărârii va putea fi primită chiar de un singur judecător. (3) Dacă părțile se înfățișează într-o altă zi, instanța va da hotărârea în camera de consiliu . ”, respectiv că, potrivit a rt. 439 Cod proc.civ . ” Tranzacția va fi încheiată în formă scrisă și va alcătui dispozitivul hotărârii. ”, că potrivit art.400 ” Hotărârea care consfințește tranzacția intervenită între părți poate fi atacată, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanța ierarhic superioară.

Reține totodată instanța că, potrivit art.2267 alin.1 Cod civ. ” tranzacția este contractul prin care părțile previn sau sting un litigiu, inclusiv in faza executării silite, prin concesii sau renunțări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă.”, iar potrivit art.438 alin.1 Cod proc.civ.: ” Părțile se pot înfățișa oricând in cursul judecății, chiar fără sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea o hotărâre care să consfințească tranzacția lor. ”; dar și că, potrivit art. 441 Cod proc.civ. :  ”Dispozițiile prezentei secțiuni se aplica în mod corespunzător si in cazul în care învoiala parților este urmarea procedurii de mediere.” 

Din conținutul normelor evocate rezulta așadar încheierea unui contract de tranzacție poate preveni un litigiu, în cauză cel prin care s-ar fi pus capăt stării de coproprietate în ceea ce privește bunurile dobândite de petenți în regim matrimonial, știut fiind că nimeni nu poate rămâne în indiviziune – în acest sens art.1143 Cod civ.. Prin acest element tranzacția de deosebește de un simplu contract de schimb sau de vânzare-cumpărare. – acord mediere partaj –

Pentru a produce efectul extinctiv al procesului, este necesar ca instanța să ia act de tranzacție și să o consfințească prin pronunțarea unei hotărâri, tranzacția urmând a alcătui dispozitivul hotărârii judecătorești, cu mențiunea că hotărârea de expedient astfel pronunțată nu se bucură de autoritate de lucru judecat, instanța nerealizând o verificare jurisdicțională a pretențiilor deduse judecății, dezbaterile judiciare fiind substituite de contractul încheiat între părți, care, așa cum s-a arătat va constitui dispozitivul hotărârii; hotărârea judecătorească este doar forma pe care o îmbracă înțelegerea părților.

Din verificările efectuate rezultă că părțile au capacitatea de a dispune de drepturile lor, capacitate deplină de exercițiu, iar drepturile tranzacționate, în limita în care s-a convenit, sunt drepturi cu privire la care acestea pot să dispună, tranzacția fiind legal încheiată.

Față de cele expuse instanța va lua act și va consfinți învoiala părților astfel cum a fost înfățișată și transpusă în cuprinsul înscrisului ” Acord de mediere ” .

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE

În temeiul disp.art.441 Cod procedură civilă ia act și  consfințește învoiala părților astfel cum a fost înfățișată și transpusă în cuprinsul înscrisului :

” ACORD DE MEDIERE încheiat la data de …2019 în baza Contractului de mediere Nr… din …2019 – acord mediere partaj –

– obiectul – medierea disputei intervenite între x… și y…, părți, cu privire la 

PARTAJAREA BUNURILOR COMUNE DOBÂNDITE ÎN TIMPUL CĂSĂTORIEI

Noi, x…, c.n.p.xxxxxxxxxxxxx, cetățean român născut la data de  …, în , cu domiciliul în __, identificat cu CI ___ nr. xxxxxx eliberata de  SPCLEP ______  la data de,

Si y…, domiciliata in,__, _______________________, posesoare al C_____, nr.xxxxxx, eliberata de SPCLEP __, la data de, CNP xxxxxxxxxxxxx,

în conformitate cu prevederile Legii nr.192/2006, și în urma procedurii de mediere desfășurate la Birou de mediator, am consimțit încheierea prezentului acord liber exprimat și neafectat de nici un viciu de consimțământ, am ajuns la o înțelegere totală cu privire la partajarea bunurilor dupa desfacerea căsătoriei și la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului conform art. 64 alin. 1 și 2 din Legea nr.192/2006, astfel:

– Suntem de acord să solicitam instanței să pronunțe o hotărâre judecătorească prin care să se dispună asupra partajării bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei care a fost desfăcută prin Sentinta civilă nr….pronuntata in ședința publică din data de … in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei …

– de comun acord am convenit partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, astfel:

Eu, x…, voi primi:

– dreptul de deplină proprietate ș i lini ș tită posesie asupra imobilului apartament situat în Mun. P______, cartier Central, _______________________, __________, ___________, Jud. Arge ș , compus din .. camere si dependinte, avand o suprafata  utila de …,avand o suprafata totala de … impreuna cu folosinta terenului aferent in suprafata de …. 

– dreptul de deplină proprietate și liniștită posesie asupra terenului in suprafata de … m .p. teren arabil situat in intravilanul Mun. … jud….

– subsemnatul, x…, preiau toate obligatiile, ratele, inclusiv penalită ț ile generate de neplată, ale Creditului Bancar pentru persoane fizice nr.xxxxxxxxxxx al Bancii … in valoare de …, acordat pentru  o perioada de … incheiat in data de …, ajuns in stadiul de executare conf. Dosar de executare nr…. al Biroului Executorului Judecatoresc … întocmit un urma sentintei din Camera de Consiliu de la …, în dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei …

Eu, y…, declar în mod expres că sunt întrutotul de acord cu tranzacțiile de mai sus. – acord mediere partaj –

Odată cu încheierea prezentei tranzacții, părțile declară că nu mai au nici un fel de pretenții trecute, prezente și viitoare în legătură cu bunurile imobile.

Prezentul acord are valoarea unui înscris sub semnătură privată și nu conține clauze care să aducă atingere legii și ordinii publice și poate fi supus verificării notarului public în vederea autentificării ori, după caz, încuviințării instanței de judecată.

Încheiat azi, …2019, la Birou de mediator în 4 (patru) exemplare originale, în prezența mediatorului, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru a fi depus la Judecatoria ….”

Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din data de …2019.